Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies
Strony i Konferencji WEBMIX
www.webmix.com

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest WEBMIX sp. z o. o., z siedzibą w
Warszawie przy ul. Twardej 44, 00-831 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000924668, NIP 5272974500, REGON: 520218618, e-mail:
webmix@webmix.com, będąca organizatorem Konferencji.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji
mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i
organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem,
utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).
Dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych

lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art.
89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres
dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że
wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane
na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób,
których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
(„integralność i poufność”).

5. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą
działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być
przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w
którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania
Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
6. Nie korzystamy z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji o wyświetleniu Tobie reklam.

II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Kiedy
informujemy o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie:
a) art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na
podstawie otrzymanej zgody,
b) art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ
są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej
zawarciem, na otrzymane żądanie,
c) art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu
wypełnienia obowiązku prawnego,
d) art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu
wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestnika w zakresie danych wprowadzonych do formularza
rejestracyjnego (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nazwy firmy,
w zakresie danych niezbędnych do obsługi księgowej (danych identyfikacyjnych,
danych teleadresowych, nazwy firmy, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, historii
rozliczeń, historii zrealizowanych usług) są przetwarzane:
a) w celu obsługi zgłoszenia Uczestnika i jego udziału w Konferencji, – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i realizacji umowy związanej
z udziałem w Konferencji (zaakceptowanie Regulaminu) (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
b) obsługi księgowej (np. wystawienie rachunków za wykonanie usługi może wiązać
się z przetwarzaniem danych osobowych itd.)
c) w celu informowania Uczestnika o interesujących wydarzeniach w tym

spotkaniach i konferencjach branżowych, w formie newsletterów, wiadomości e-
mail, SMS lub podczas rozmów telefonicznych. Podstawą prawną przetwarzania

danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na promowaniu działalności WEBMIX i budowaniu jej sieci społecznościowej.
d) w celach analitycznych i statystycznych polegających na wykorzystywaniu analiz
na potrzeby wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju WEBMIX – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) bazujący na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w związku z
uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez WEBMIX.
e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
f) w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody
na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) polegający na promowaniu jego działalności.
2. Dane osobowe w postaci wizerunku Uczestnika – podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda Uczestnika na wykorzystanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), mogą być wykorzystane w celu: zapewnienia efektywnej komunikacji i
integracji społeczności WEBMIX poprzez:
a) wykorzystanie wizerunku jako zdjęcie profilowe Uczestnika Konferencji,
b) publikacji wizerunku w celu promocji wydarzeń WEBMIX,
c) w celach związanych z organizacją i obsługą Konferencji.
3. W związku z udostępnieniem danych Partnerom Konferencji, zawartych umów,
udostępniane mogą być dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy,
adres e-mail, wizerunek):
a) w celach związanych z organizacją i obsługą Konferencji: (m.in. na potrzeby
logistyczne, raportowe, rozliczeniowe Administratora i Partnerów Konferencji) –
podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu będzie uzasadniony interes
Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na dokonywaniu czynności w ramach obsługi Konferencji;
b) w celach marketingowych Partnerów Konferencji (w przypadku wyrażenia przez
Uczestnika odrębnej zgody na przesyłanie przez Partnerów Konferencji informacji
handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika w formularzu
rejestracyjnym adres e-mail) – podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu
będzie uzasadniony interes Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) związany z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przesyłanie
informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Konferencji.
4. Jeżeli Uczestnik przekazuje Administratorowi jakiekolwiek dane osobowe innych
osób (w tym ich imię i nazwisko oraz adres e-mail), może to uczynić jedynie pod

warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych
osób.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
2. Dane przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi
Administratorowi np. przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią
inaczej).
3. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń.
4. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą
przetwarzane do czasu odwołania zgody.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być ujawniane podwykonawcom Administratora, podmiotom
świadczącym na rzecz WEBMIX usługi wsparcia technicznego, w tym dostawcy
systemu CRM, hostingu, systemu płatności on-line, a także podmiotom realizującym
usługi księgowe, audytowe i analityczne. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane
jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia
przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich
środków w celu ochrony danych.
2. Dane osobowe mogą być również ujawniane partnerom Konferencji w zakresie
organizacji wydarzeń, zasadach określonych powyżej.

VI. Prawa Uczestnika w ochronie danych osobowych

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, Uczestnik ma
prawo
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art.
17 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e) przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO);
f) do sprzeciwu -art. 21 RODO);
2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22
531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

POLITYKA COOKIES

1. Administrator używa plików cookies.
2. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu
Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies:

a) niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki
przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1
lit. f RODO);
b) statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać
preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie
oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki
przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
c) marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do
preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane
kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną
zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
a) pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
b) pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
6. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies,
wyodrębniamy:
a) nasze pliki cookies,
b) pliki cookies podmiotów trzecich.
7. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z
Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce
nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
8. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową
Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies”
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa
w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
10. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z
informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w
zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
11. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
12. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które
pochodzą z serwerów zewnętrznych.
13. Korzystamy z usług:
a) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w
Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i
pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
b) Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam,
remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
c) Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

14. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i
cookies.